شـماره تمـاس 09129384337
پسـت الـکترونیـکی info@tajaabadi.ir
آدرس پسـتی تهران