برچسب » آیه 185 بقره

?پرسمان قرآنی (۸۹)؛ آیا قرآن به طور کامل در ماه رمضان نازل شده است؟
شهریور 12, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۸۹)؛ آیا قرآن به طور کامل در ماه رمضان نازل شده است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا قرآن به طور کامل در ماه رمضان نازل شده است؟