برچسب » آیه 30زمر

?پرسمان قرآنی (۸۷)؛ چرا خداوند پیامبر را در حالی که زنده است، «میّت» خطاب می‌کند؟
شهریور 12, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۸۷)؛ چرا خداوند پیامبر را در حالی که زنده است، «میّت» خطاب می‌کند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| چرا خداوند پیامبر را «میّت» خطاب می‌کند؟