برچسب » استخاره

?پرسمان قرآنی (۹۵)؛آیا در مورد استخاره توصیه ایی از اهل بیت وارد شده؟ چه زمان میتوان استخاره کرد؟
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹۵)؛آیا در مورد استخاره توصیه ایی از اهل بیت وارد شده؟ چه زمان میتوان استخاره کرد؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا در مورد استخاره توصیه ایی از اهل بیت وارد شده؟ چه زمان میتوان استخاره کرد؟

?پرسمان قرآنی (۹۴)؛ آیا عمل نکردن به استخارۀ قرآن اشکال دارد؟
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹۴)؛ آیا عمل نکردن به استخارۀ قرآن اشکال دارد؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا عمل نکردن به استخارۀ قرآن اشکال دارد؟