برچسب » اسم قرآن

?پرسمان قرآنی (۱۰۹)؛ چرا قرآن کریم، “قرآن” نامیده شد؟
تیر 7, 1402
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۹)؛ چرا قرآن کریم، “قرآن” نامیده شد؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا قرآن کریم، “قرآن” نامیده شد؟