برچسب » اضغاثُ احلام

?پرسمان قرآنی (۵۴)؛ مقصود از اضغاثُ احلام در آیه ۴۴ سوره یوسف چیست؟
بهمن 19, 1400
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۵۴)؛ مقصود از اضغاثُ احلام در آیه ۴۴ سوره یوسف چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| مقصود از «اضغاثُ احلام» در آیه ۴۴ سوره یوسف چیست؟