برچسب » اعتبار خبر واحد در تفسیر

?دریافت مقالۀ “اعتبار خبر واحد در تفسیر از نگاه علامه طباطبایی و آیت الله فاضل لنکرانی (رحمهما الله)”
شهریور 21, 1400

?دریافت مقالۀ “اعتبار خبر واحد در تفسیر از نگاه علامه طباطبایی و آیت الله فاضل لنکرانی (رحمهما الله)”

بحث از خبر واحد ثقه از دو جهت ضروری می‌نماید؛ یکم، نقش روش شناختی اخبار واحد در تفسیر قرآن و همچنین نقش اخبار واحد در فهم معانی باطنی آیات، مصداق یا مصداق اکمل آیات، فهم جزئیات احکام و قصص مطرح در قرآن و تفاصیل معارف کلی آن؛ دوم، حجیت و اعتبار خبر واحد ناظر به تفسیر آیات به معنای ترجیح مفاد خبر واحد بر معنای ظاهری آیه؛ درباره نقش نخست اخبار واحد میان مفسران شیعه اتفاق نظرست؛ اما درباره حجیت خبر واحد در تفسیر آیات آرای متفاوتی در میان است؛ علامه طباطبایی از مخالفان حجیت خبر واحد و آیه الله فاضل لنکرانی از طرفداران آن است ….