برچسب » امام خمینی

?لزوم اطاعت از رهبر الهی از منظر قرآن کریم
آذر 3, 1402
لزوم اطاعت از رهبر الهی

?لزوم اطاعت از رهبر الهی از منظر قرآن کریم

شرح آیه سوم سوره مبارکه نوح توسط استاد تاج آبادی

شهید نظر می‌کند به وجه الله
مهر 8, 1402
شهید نظر میکند به وجه الله

شهید نظر می‌کند به وجه الله

شرح یک جمله از امام خمینی به روایت استاد تاج آبادی