برچسب » انفاق

?اصول اخلاق اجتماعی(۲)
شهریور 22, 1400
سلسله جلسات معرفتی اخلاقی

?اصول اخلاق اجتماعی(۲)

سخنرانی استاد تاج آبادی|اهتمام در رفع نیازهای مردم و نقش آن در تربیت معنوی انسان از نگاه قرآن