برچسب » برنامۀ پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷)؛مراد قرآن از ستارۀ “شِعرا” چیست؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷)؛مراد قرآن از ستارۀ “شِعرا” چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد قرآن از ستارۀ “شِعرا” چیست؟

?پرسمان قرآنی (۶)؛ مراد از سه آیۀ ابتدایی سورۀ انفطار چیست؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۶)؛ مراد از سه آیۀ ابتدایی سورۀ انفطار چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد از سه آیۀ ابتدایی سورۀ انفطار چیست؟

?پرسمان قرآنی (۵)؛ مراد قرآن از نبود تفاوت میان مخلوقات چیست؟
آبان 23, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۵)؛ مراد قرآن از نبود تفاوت میان مخلوقات چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد قرآن از نبود تفاوت میان مخلوقات چیست؟

?پرسمان قرآنی (۳)؛ چرا خداوند در قرآن کریم تعبیر به “ما” می‌کند؟
آبان 23, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۳)؛ چرا خداوند در قرآن کریم تعبیر به “ما” می‌کند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا خداوند در قرآن کریم تعبیر به “ما” می‌کند؟

?پرسمان قرآنی (۲)؛ مراد از روز حنین در قرآن کریم چیست؟
آبان 23, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۲)؛ مراد از روز حنین در قرآن کریم چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|روز حنین چه روزی است؟

?پرسمان قرآنی (۱)؛ چرا قرآن کریم از اسیر گرفتن نهی کرده است؟
آبان 23, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱)؛ چرا قرآن کریم از اسیر گرفتن نهی کرده است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا قرآن کریم از اسیر گرفتن نهی کرده است؟