برچسب » بسم الله در قرآن

?پرسمان قرآنی (۱۱)؛چرا در سوره حمد، بسم الله آیه محسوب شده و در سوره‌های دیگر نه؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۱)؛چرا در سوره حمد، بسم الله آیه محسوب شده و در سوره‌های دیگر نه؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا در سوره حمد بسم الله، آیه محسوب شده و در سوره‌های دیگر نه؟