برچسب » بغض

بغض مردم نسبت به خودستایان
شهریور 25, 1400
نکاتی پیرامون «خودستایی»

بغض مردم نسبت به خودستایان

با این حال اگر کسی زندگی مؤمنانه داشت هم مشمول تمجید الهی می‌شود و هم محبوبیت اجتماعی ….