برچسب » تجربه مرگ موقت

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت نهم
مرداد 15, 1400
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت نهم

چرا همۀ مردم برخوردار از هدایت های “تجربه نزدیک به مرگ” نمی شوند؟

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت پنجم
مرداد 11, 1400
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت پنجم

آیا مشاهدات موجود در “تجربۀ نزدیک به مرگ”، ارزشی هستند؟