برچسب » تدبر در قرآن

?پرسمان قرآنی (۷۸)؛ تفقّه، تدبّر و تعقّل در قرآن به چه معناست؟
تیر 15, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷۸)؛ تفقّه، تدبّر و تعقّل در قرآن به چه معناست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| تفقّه، تدبّر و تعقّل در قرآن به چه معناست؟