برچسب » تصرف شیطان

املاءِ شیطان
آذر 14, 1400
نکاتی در شناخت شیطان

املاءِ شیطان

پس از این‌که وسوسه‌های شیطان تزیین، تسویل و تبدیل به آرزوهای شدید در جان انسان گردید، شیطان «املاء» می‌کند. به این معنا که آرزو را  در قلب انسان طولانی کرده و قلب را پیوسته بدان مشغول می‌سازد.

تسویلِ شیطان
آذر 14, 1400
نکاتی در شناخت شیطان

تسویلِ شیطان

شیطان بعد از وعده دادن و تزئین امور ناپسند در راستای آرزوسازی در جان انسان، دست به کار تسویل می شود. تسویل که به گفته برخی از لغت‌شناسان از ریشه ….