برچسب » توکل

?توکل و نقش آن در تربیت معنوی از منظر قرآن کریم
تیر 19, 1400
سلسله جلسات معرفتی اخلاقی

?توکل و نقش آن در تربیت معنوی از منظر قرآن کریم

سخنرانی استاد تاج آبادی|توکل و نقش آن در تربیت معنوی در قرآن کریم