برچسب » حرام بودن شراب در قرآن

?پرسمان قرآنی (۲۸)؛ بیان‌های مختلف برای تحریم شراب در قرآن برای چیست؟
آذر 16, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۲۸)؛ بیان‌های مختلف برای تحریم شراب در قرآن برای چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|بیان‌های مختلف برای تحریم شراب در قرآن برای چیست؟