برچسب » خلقت دنیا در 6 روز

?پرسمان قرآنی (۲۵)؛مراد از خلقت آسمان ها و زمین در ۶ روز چیست؟
آذر 16, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۲۵)؛مراد از خلقت آسمان ها و زمین در ۶ روز چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد از خلقت آسمان ها و زمین در ۶ روز چیست؟