برچسب » زمان استخاره

?پرسمان قرآنی (۹۵)؛آیا در مورد استخاره توصیه ایی از اهل بیت وارد شده؟ چه زمان میتوان استخاره کرد؟
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹۵)؛آیا در مورد استخاره توصیه ایی از اهل بیت وارد شده؟ چه زمان میتوان استخاره کرد؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا در مورد استخاره توصیه ایی از اهل بیت وارد شده؟ چه زمان میتوان استخاره کرد؟