برچسب » ستایش

حق ستایش در انحصار خداوند
شهریور 25, 1400
نکاتی پیرامون «خودستایی» از دیدگاه قرآن

حق ستایش در انحصار خداوند

در منطق قرآن کریم هیچ‌کس حق خودستایی ندارد؛ چرا که خودستاییِ افراد یا امت‌ها، با ظلم همراه است. البته اولین ظلم را به خود روا می‌دارند؛ زیرا خودستایی، آنان را گرفتار ….