برچسب » سوگند

سوگندهای قرآن
دی 27, 1400
تمایّز سوگند خداوند و سوگند انسان

سوگندهای قرآن

سوگندهای خداوند در قرآن، با سوگند انسان‌ها تفاوتی اساسی دارد، انسان در جایی سوگند می‌خورد که دلیلی بر اثبات مدعا ندارد، امّا سوگندهای قرآن افزون بر تأکید خبر، متضمن دلیل و برهان بر مضمون خبر است.

به دیگر سخن ….