برچسب » شفیعان

شفاعت شفیعان در آخرت به اذن الهی
شهریور 12, 1400
نکاتی پیرامون «آیة الکرسی»

شفاعت شفیعان در آخرت به اذن الهی

شفاعت شفیعان در عرصه آخرت، همانند شفیع واقع شدن اسباب در دنیا است. همان‌گونه که اسباب و علل در دنیا واسطۀ تحقّق اردۀ الهی هستند، شفیعان آخرت نیز ….