برچسب » شهود

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت هفتم
مرداد 14, 1400
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت هفتم

تفاوت مشاهدات در “مرگ موقت” با شهود عارفانه و رؤیای صادقه چیست؟