برچسب » شهید پوررازقی

?ایمان و توکّل بر خدا به شیوۀ شهید پوررازقی
شهریور 5, 1401
برشی از خاطرات دوران دفاع مقدس به روایت استاد تاج آبادی

?ایمان و توکّل بر خدا به شیوۀ شهید پوررازقی

روایت استاد تاج آبادی از ایمان و توکّل بر خدا به شیوۀ شهید پوررازقی