برچسب » صحبت کردن

?پرسمان قرآنی (۱۰۱)؛ صحبت کردن در هنگام قرائت قرآن
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۱)؛ صحبت کردن در هنگام قرائت قرآن

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا صحبت کردن در هنگام قرائت قرآن اشکال دارد؟