برچسب » عمل نکردن به استخاره

?پرسمان قرآنی (۹۴)؛ آیا عمل نکردن به استخارۀ قرآن اشکال دارد؟
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹۴)؛ آیا عمل نکردن به استخارۀ قرآن اشکال دارد؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا عمل نکردن به استخارۀ قرآن اشکال دارد؟