برچسب » فضیلت آیت الکرسی

?پرسمان قرآنی (۷۶)؛ آیة الکرسی ۱ آیه است یا ۳ آیه؟ مضمون و اهمیت آن چیست؟
تیر 4, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷۶)؛ آیة الکرسی ۱ آیه است یا ۳ آیه؟ مضمون و اهمیت آن چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیة الکرسی ۱ آیه است یا ۳ آیه؟ مضمون و اهمیت آن چیست؟