برچسب » قصص قرآن

?پرسمان قرآنی (۸۶)؛ آیا قصص قرآن نمادین و سمبولیک است؟
شهریور 12, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۸۶)؛ آیا قصص قرآن نمادین و سمبولیک است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا قصص و داستان‌های قرآن نمادین و سمبولیک است؟

?پرسمان قرآنی (۱۷)؛ چرا قرآن داستان می‌گوید؟
آذر 6, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۷)؛ چرا قرآن داستان می‌گوید؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا در قرآن برای انتقال مفاهیم از اسلوب داستان استفاده شده است؟