برچسب » مالکیت خداوند

مالکیت حقیقی پروردگار
شهریور 12, 1400
نکاتی پیرامون «آیة الکرسی»

مالکیت حقیقی پروردگار

مالکیت حقیقی منفکّ از خالقیّت نیست؛ بنابراین مملوکات خداوند، مخلوقات او نیز هستند و وجود خودشان را در هر لحظه، از خدا دریافت می‌کنند. از این رو ….