برچسب » مرگ موقت

?پرسمان قرآنی (۶۹)؛ آیا کسی که از کما بر می‌گردد، به عالم برزخ رفته و دوباره باز می‌گردد؟
اردیبهشت 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۶۹)؛ آیا کسی که از کما بر می‌گردد، به عالم برزخ رفته و دوباره باز می‌گردد؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا کسی که از کما بر می‌گردد، به عالم برزخ رفته و دوباره باز می‌گردد؟

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت هفتم
مرداد 14, 1400
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت هفتم

تفاوت مشاهدات در “مرگ موقت” با شهود عارفانه و رؤیای صادقه چیست؟

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت ششم
مرداد 14, 1400
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت ششم

قسمت ششم: فرایند تحقق مشاهدات در “تجربۀ نزدیک به مرگ”

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت پنجم
مرداد 11, 1400
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت پنجم

آیا مشاهدات موجود در “تجربۀ نزدیک به مرگ”، ارزشی هستند؟

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت چهارم
مرداد 11, 1400
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت چهارم

آیا همۀ کسانی که دچار “مرگ موقت” می شوند این مشاهدات را دارند؟

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت دوم
مرداد 10, 1400
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

?تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت دوم

آیا آنچه که در “تجربۀ نزدیک به مرگ” مشاهده می شود، واقعیت دارد؟