برچسب » مرگ

?پرسمان قرآنی (۵۸)؛ آیا پس از مرگ روح بلافاصله به بدن برزخی وارد می‌شود؟
بهمن 19, 1400
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۵۸)؛ آیا پس از مرگ روح بلافاصله به بدن برزخی وارد می‌شود؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا پس از مرگ روح بلافاصله به بدن برزخی وارد می‌شود؟