برچسب » معصومین

?پرسمان قرآنی (۸۸)؛ چه دلیلی دارد به تفاسیر غیر معصومین اعتماد کنیم، در حالی که احتمال اشتباه در آن می‌رود؟
شهریور 12, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۸۸)؛ چه دلیلی دارد به تفاسیر غیر معصومین اعتماد کنیم، در حالی که احتمال اشتباه در آن می‌رود؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| چه دلیلی دارد به تفاسیر غیر معصومین اعتماد کنیم؟