برچسب » معنای ولی الله

علی ولی الله
تیر 26, 1401

علی ولی الله

ولی الله انسانی است که رابطۀ دو سویه بین او و خداوند برقرار شده است. هم او به خداوند ولایت(قرب) دارد و هم خداوند ولایت خاصش را شامل او می‌کند.
«علی ولی الله» نیز به همین معنا است ….