برچسب » نحس وبدن هفته

?پرسمان قرآنی (۲۶)؛ آیا سعد و نحس بودن اعداد درست است؟
آذر 16, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۲۶)؛ آیا سعد و نحس بودن اعداد درست است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیا سعد و نحس بودن اعداد درست است؟ نحس و سعد بودن ایام به چه معناست؟