برچسب » نسخ در عصر ظهور

?پرسمان قرآنی (۹۱)؛ آیا بعد از ظهور امام عصر (عج) ممکن است احکامی نسخ شوند؟
شهریور 12, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹۱)؛ آیا بعد از ظهور امام عصر (عج) ممکن است احکامی نسخ شوند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا بعد از ظهور امام عصر (عج) ممکن است احکامی نسخ شوند؟