برچسب » وارثان زمین

سه امتیاز «صالحین»
شهریور 9, 1400
نکاتی پیرامون مقام "صالحین"

سه امتیاز «صالحین»

قرآن کریم سه امتیاز مهم برای صالحین بر شمرده است ….