برچسب » کرسی خداوند

?پرسمان قرآنی (۷۷)؛ مراد از کرسی خداوند چیست؟
تیر 4, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷۷)؛ مراد از کرسی خداوند چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| مراد از کرسی خداوند چیست؟