برچسب » 14 روایت قرآن

?پرسمان قرآنی (۱۰)؛مراد از ۱۴ روایت قرآن که حافظ آن را قرائت می‌کرد، چیست؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰)؛مراد از ۱۴ روایت قرآن که حافظ آن را قرائت می‌کرد، چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد از ۱۴ روایت قرآن که حافظ آن را قرائت می‌کرد، چیست؟