برچسب » 14 معصوم

?پرسمان قرآنی (۳۹)؛ آیا فقط چهارده معصوم امکان هدایت باطنی را دارند؟
دی 25, 1400
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۳۹)؛ آیا فقط چهارده معصوم امکان هدایت باطنی را دارند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا فقط چهارده معصوم امکان هدایت باطنی را دارند؟