برچسب » خودستایی

بغض مردم نسبت به خودستایان
شهریور 25, 1400
نکاتی پیرامون «خودستایی»

بغض مردم نسبت به خودستایان

با این حال اگر کسی زندگی مؤمنانه داشت هم مشمول تمجید الهی می‌شود و هم محبوبیت اجتماعی ….

پیامدهای خودستایی
شهریور 25, 1400
نکاتی پیرامون «خودستایی» از دیدگاه قرآن

پیامدهای خودستایی

خودستایی پیامدهای متعددی را برای فرد یا جامعه‌ای که گرفتار آن شود در پی‌خواهد داشت؛ اول این‌که فرد یا امت خودستا، ناچار به دروغ‌گوئی خواهد شد. دوم این‌که خطاهای خود را  یا نمی‌بیند و یا کوچک می‌شمرد. نتیجۀ این ….

حق ستایش در انحصار خداوند
شهریور 25, 1400
نکاتی پیرامون «خودستایی» از دیدگاه قرآن

حق ستایش در انحصار خداوند

در منطق قرآن کریم هیچ‌کس حق خودستایی ندارد؛ چرا که خودستاییِ افراد یا امت‌ها، با ظلم همراه است. البته اولین ظلم را به خود روا می‌دارند؛ زیرا خودستایی، آنان را گرفتار ….

انتساب به دین زمینۀ خودشیفتگی جامعه
شهریور 25, 1400
نکاتی پیرامون «خودستایی» از دیدگاه قرآن

انتساب به دین زمینۀ خودشیفتگی جامعه

خودستایی، میوۀ ناگوار خودشیفتگی است که دامن‌گیر فرد یا جامعه‌ای به‌سان بنی‌اسرائیل می‌شود. البته آسیب‌هایی  که در اثر ابتلاء یک جامعه به رذائل اخلاقی به وجود می‌آید به مراتب بیش‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود …..